دانشجویان کارشناسی ارشد در این درس، با ویژگی‌های نت‌نویسی معاصر آشنا می‌شوند و در کنار آموزش نت‌نویسی استاندارد، چگونگی نگارش نت‌نویسی معاصر را با کمک نرم‌افزارهای موسیقی می‌آموزند. همچنین از برخی مهارت‌های مرتبط با تکنیک‌های گسترش‌یافته آگاهی می‌یابند و شماری از علائم اختصاری مربوط به آن را فرامی‌گیرند.

1.

1.کی پد یک

2.

2.کی پد دو

3.

3.میزان های آموزش

4.

4.کی پد3

5.

5.آکورد

6.

6.چندصدایی

7.

7.ارکستر

8.

8.دستورات ال

9.

9.تغییر ساز