برخی موضوعات مورد بحث در درس مبانی موسیقی عبارتند از: آشنایی با نام و توالی نت‌ها، دیرند آنها، میزان‌نما، سکوت، فواصل، ساختار آکوردهای مقدماتی تا چهار صدایی و مبانی هارمونی.

تمرینات دروس تدریس شده در ذیل به ترتیب بخش، آورده شده است:

Theory music part1

Theory music part2

Theory music part3

Theory music part4

Theory music part5

Theory music part6

Theory music part7

Theory music part8Theory music part9Theory music part10

Theory music part11

Theory music part12

Theory music part13

Theory music part14

Theory music part15

Theory music part16

Theory music part17

Theory music part18

Theory music part19

Theory music part20

Theory music part21

Theory music part22