در این درس، نحوه طراحی مدارهای آنالوگ مرتبط به فیلترینگ و همچنین شناخت مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال مرتبط به آن، از جمله موارد مورد بررسی هستند.

 

شماتیک بورد فیلترهای آموزشی در ذیل آورده شده اند:

filter3.1

filter3.2

filter3.3

filter3.4

filter3.5

filter3.7

filter3.6

filter3.8

filter3.9

filter3.10

———————————————————–

نمرات را می‌توانید از اینجا  ملاحظه کنید.

———————————————————–

1.PT Pro Shahabi

2.PT Pro Shahabi

3.PT Pro Shahabi

4.PT Pro Shahabi

5.PT Pro Shahabi

6.PT Pro Shahabi

7.PT Pro Shahabi

8.PT Pro Shahabi

9.PT Pro Shahabi

10.PT Pro Shahabi

11.PT Pro Shahabi

12.PT Pro Shahabi

13.PT Pro Shahabi

14.PT Pro Shahabi

15.PT Pro Shahabi

16.PT Pro Shahabi

17.PT Pro Shahabi

18.PT Pro Shahabi

19.PT Pro Shahabi

20.PT Pro Shahabi

21.PT Pro Shahabi

22.PT Pro Shahabi

23.PT Pro Shahabi

24.PT Pro Shahabi

25.PT Pro Shahabi

26.PT Pro Shahabi

27.PT Pro Shahabi

28.PT Pro Shahabi

———————————————————–

1.CB Pro Shahabi

2.CB Pro Shahabi

3.CB Pro Shahabi

4.CB Pro Shahabi

5.CB Pro Shahabi

6.CB Pro Shahabi

7.CB Pro Shahabi

8.CB Pro Shahabi

9.CB Pro Shahabi

10.CB Pro Shahabi

11.CB Pro Shahabi

12.CB Pro Shahabi

13.CB Pro Shahabi

14.CB Pro Shahabi

15.CB Pro Shahabi

16.CB Pro Shahabi

17.CB Pro Shahabi

18.CB Pro Shahabi

19.CB Pro Shahabi

20.CB Pro Shahabi

21.CB Pro Shahabi

22.CB Pro Shahabi

23.CB Pro Shahabi

24.CB Pro Shahabi

25.CB Pro Shahabi

26.CB Pro Shahabi

27.CB Pro Shahabi

28.CB Pro Shahabi

29.CB Pro Shahabi

30.CB Pro Shahabi

31.CB Pro Shahabi

32.CB Pro Shahabi

33.CB Pro Shahabi

34.CB Pro Shahabi

35.CB Pro Shahabi

36.CB Pro Shahabi

37.CB Pro Shahabi

38.CB Pro Shahabi

39.CB Pro Shahabi

40.CB Pro Shahabi

41.CB Pro Shahabi

42.CB Pro Shahabi

43.CB Pro Shahabi

44.CB Pro Shahabi

45.CB Pro Shahabi

46.CB Pro Shahabi

47.CB Pro Shahabi

48.CB Pro Shahabi

49.CB Pro Shahabi

50.CB Pro Shahabi

51.CB Pro Shahabi

52.CB Pro Shahabi

53.CB Pro Shahabi

54.CB Pro Shahabi