شماتیک بورد فیلترهای آموزشی در ذیل آورده شده اند:

filter3.1

filter3.2

filter3.3

filter3.4

filter3.5

filter3.7

filter3.6

filter3.8

filter3.9

filter3.10