در این درس، انواع فیلتر، عملکرد آنها، آنالیز مدارهای آنالوگ مرتبط و همچنین بهینه‌سازی آنها از جمله موارد مورد بررسی هستند.

نمونه های گرافیکی و شماتیک بورد فیلترهای آموزش داده شد در ذیل آورده شده اند:

filter2.1

filter2.2

filter2.3

filter2.4

filter2.5

filter2.6

filter2.7

Filter2.8

filter2.9

filter2.10

————————————————–

1.Sampling Pro Shahabi

2.Sampling Pro Shahabi

3.Sampling Pro Shahabi