شناخت شکل موج صوت، ابزار نمونه‌برداری از آن، روش‌های سمپلینگ و محاسبات ریاضی مرتبط به آن با کمک سری فوریه، تبدیل فوریه گسسته و تبدیل سریع فوریه از جمله مواردی است که در این درس به آنها پرداخته می‌شود.1.1.tabe namei1

1.2.tabe namei2 1.3.tabe namei3 1.4.tabe namei4 1.5.tabe namei5 1.6.tabe namei6

1.7.adad mokhtalet 1 1.8.adad mokhtalet 2 1.9.adad mokhtalet 3 1.10adad mokhtalet 4 2.1.mafhoum sery fourieh 1 2.2.mafhoum sery fourieh 2 2.3.mafhoum sery fourieh 3 2.4.mafhoum sery fourieh 4 2.5.mafhoum sery fourieh 5 2.6.mafhoum sery fourieh 6 2.7.mafhoum sery fourieh 7 2.8.mafhoum sery fourieh 8 2.9.mafhoum sery fourieh 9 2.10mafhoum sery fourieh 10

2.11.mafhoum sery fourieh 11 2.12mafhoum sery fourieh 122.13.mafhoum sery fourieh 13 2.14.mafhoum sery fourieh 14 2.15.mafhoum sery fourieh 15 2.16.mafhoum sery fourieh 16 2.17.mafhoum sery fourieh 17 2.18.mafhoum sery fourieh 18 2.19.mafhoum sery fourieh 19 2.20.mafhoum sery fourieh 202.21.mafhoum sery fourieh 21

2.22.mafhoum sery fourieh 223.0.F.T.0 3.1.F.T.1 3.2.F.T.2 3.3.F.T.3 3.4.F.T.4 3.5.F.T.5 3.6.F.T.6

4.1.Sampling1 4.2.Sampling2 4.3.Sampling3 4.4.Sampling4 4.5.Sampling5 4.6.Sampling6 4.7.Sampling7 4.8.Sampling8 4.9.Sampling9 4.10.Sampling10 4.11.Sampling11 4.12.Sampling12 4.13.Sampling13 4.14.Sampling14 4.15.Sampling15

4.16.Sampling164.17.Sampling17 4.18.Sampling18 4.19.Sampling19 4.20.Sampling20 4.21.Sampling21 4.22.Sampling22 4.23.Sampling23 4.24.Sampling24

4.25.Sampling254.26.Sampling264.27.Sampling274.28.Sampling28

4.29.Sampling29 4.30.Sampling30 4.31.Sampling31 4.32.Sampling324.33.Sampling33 4.34.Sampling34 4.35.Sampling35 4.36.Sampling36 4.37.Sampling37 4.38.Sampling38 4.39.Sampling39 4.40.Sampling40

4.41.Sampling41 4.42.Sampling42 4.43.Sampling43 4.44.Sampling44 4.45.Sampling45 4.46.Sampling46 4.47.Sampling47 4.48.Sampling48 4.49.Sampling49 4.50.Sampling50

4.51.Sampling51 4.52.Sampling52 4.53.Sampling53 4.54.Sampling54 4.55.Sampling55 4.56.Sampling56 4.57.Sampling57 4.58.Sampling58 4.59.Sampling59 4.60.Sampling60 4.61.Sampling615.1.D.F.T.1 5.2.D.F.T.2 5.3.D.F.T.3 5.4.D.F.T.4 5.5.D.F.T.5

6.1.دایره مثلثاتی 6.2.دایره مثلثاتی و نسبت ها

نمرات را می‌توانید از اینجا ملاحظه کنید.