بررسی سازهای زهی در گروه:

ارکستر زهی3

ارکستر زهی4

ارکستر زهی5

ارکستر زهی6

ارکستر زهی7

ارکستر زهی89

ارکستر زهی1011

بررسی سازهای بادی چوبی در گروه:

ارکستر بادی چوبی1

ارکستر بادی چوبی2

ارکستر بادی چوبی3

ارکستر بادی چوبی4

ارکستر بادی چوبی5

بررسی سازهای بادی برنجی در گروه:

ارکستر بادی برنجی1

ارکستر بادی برنجی2

ارکستر بادی برنجی3

.

——————————————-

.

1.Violin

2.Viola

3.Violoncello

4.Double Bass

5.Flute

6.Oboe

7.Clarinet

8.Bassoon

9.Piccolo

10.English Horn

11.Bass Clarinet

12.Contra Bassoon

13.Horn in f

14.Trumpet

15.Tenor Trombone

16.Tuba

.

پژوهشهای کلاسی دانشجویان:

 سازشناسی تار و سنتور

سازشناسی تنبور و دوتار

سازشناسی رباب

سازشناسی کمانچه و سه تار

سازشناسی دهل و چنگ

سازشناسی تمبک و چگور

سازشناسی تار و سنتور

سازشناسی دف و سرنا

سازشناسی نی و دوزله

سازشناسی قیچک و نی انبان

.