در ذیل مجموعه ای از پروژه های الکتریکی طراحی شده  قرار دارند که علاقه مندان میتوانند به صورت مستقل  شماتیک نهایی بورد و برنامه نوشته شده برای آی سی ها را از اینجا درخواست نماییند.

Integrated Power Controller
download
Rotation Controller
download
Adjustable Constant Current Load
download
Digital Thermometer
download
Proportional-Integral-Derivative Controller
download
Peak Voltage Recorder
download
Light Management System
download
Gas Leakage Detector
download
Frequency-Voltage Corrector
download
Current Converter Circuit
download
Photovoltaic Battery Charger
download
Narrowband Signal Processing
download
Resistance Relay Tester
download
Multiple Security System
download
Fire Sprinkler Circuit
download
Speed Controller for DC Motors
download
X-Y Graph Positioning Rotation
download
Industrial Pack Marker
download
Automatic Faders
download
Liquid Level Detector
download
Virtual Inverting
download
Movement Analyzer
download
Depth Measurement
download
Nonlinear Signal Conditioning
download
Polarity Changer
download
Parasit Reducer in Printed Circuit Board
download
Angle Optimizer for Solar Panels
download
Dice Cube with Light-emitting Diodes
download
Preamplifier for Mics
download
Low-Noise Sound Recorder
download
Comparator Serializer with Monitoring
download
Loudness Indicator with LED
download
Precise-Load-Controller
download