در این درس منطق عملکرد مدارهای آنالوگ و دیجیتال، همچنین شناخت مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال و تحلیل مداری سخت افزارهای پرکاربرد در حوزه صدا از جمله موارد مورد بررسی هستند.

مدارهای آموزشی به ترتیب شماره در ذیل آورده شده اند:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Logic-Gates

نمرات را می‌تونید از اینجا ملاحظه کنید.