آنالیز آثار

هر موسیقیدان صاحب سبکی با توجه به دانش و گرایش خود در یک یا چند شاخه نوآوری میکند که این نوآوری سبب تفاوت جنس موسیقی او با سایرین است، این تفاوت نه یکجا بلکه با شناخت قبلی آثار دیگران و افزودن خلاقیت به دست می آید

تلفیق

هر موسیقیدان صاحب سبکی با توجه به دانش و گرایش خود در یک یا چند شاخه نوآوری میکند که این نوآوری سبب تفاوت جنس موسیقی او با سایرین است، این تفاوت نه یکجا بلکه با شناخت قبلی آثار دیگران و افزودن خلاقیت به دست می آید.